Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Tổ chức cuộc thi ” PAPI 2017 – Ta còn trẻ là ta cứ đi”

Từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/01/2018, Trung tâm CECODES sẽ tổ chức cuộc thi PAPI 2017 – TA CÒN TRẺ LÀ TA CỨ ĐI dành cho các papiers đã tham dự khảo sát PAPI từ năm 2015 – 2017.

Thông tin cụ thể của cuộc thi được đăng tải chi tiết tại:

https://drive.google.com/file/d/1a10t0hQstxx8sOqqYnKskiBKzJhq_RUy/view?ts=5a1fca84