Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan

Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS).

Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói và sự gắn kết giữa xã hội dân sự và nhà nước. Minh bạch, phòng chống tham nhũng, và quản lý hành chính là những lĩnh vực nghiên cứu khác của CECODES. Cộng tác với các tổ chức nghiên cứu nòng cốt trong nước và các đối tác nổi bật quốc tế, dựa trên những phân tích lý thuyết và khảo sát thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của CECODES phục vụ một cách hiệu quả cho quá trình đối thoại và hoàn thiện chính sách.