Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tiền làm thêm giờ trả cho Người lao động như thế nào?

Nếu NLĐ làm việc nhiều hơn so với giờ làm việc tiêu chuẩn theo quy định tại Nội quy lao động của NSDLD( và BLLĐ, NLĐ đó sẽ có quyền được nhận tiền lương làm thêm giờ. Những giờ làm thêm được trả theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc của NLĐ như sau:

– Mức thấp nhất là 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

– Mức thấp nhất là 200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định của Bộ Luật Lao động;

– Mức thấp nhất là 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

NLĐ việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

NLĐ làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày