Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Sự khác biệt chính giữa Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng Việt Nam?

Ngân hàng Nhà nước là ngân hàng trung ương của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật liên quan. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước phát hành tiền, hoạt động như ngân hàng của các tổ chức tín dụng và là ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.
Các ngân hàng thương mại hoạt động dưới sự kiểm soát và chịu sự quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng của ngân hàng trung gian với chức năng chính là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và tạo ra tiền.