Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp?

NSDLĐ có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ tại Việt Nam hợp pháp nếu rơi vào một trong những trường hợp sau:

– NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

–  NLĐ ốm đau, tại nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng lien tục đối với NLĐ làm theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với NLĐ làm theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khoẻ của NLĐ bình phục, thì NLĐ được xem xét để tiếp tục giao kết tiếp HĐLĐ;

– Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; hoặc

NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định.

 Trong trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải thông báo trước ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc ít nhất là 30 ngày đối với trường hợp HĐLĐ xác định thời hạn hoặc ít nhất 03 ngày làm việc trong trường hợp đối việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo trường hợp (ii) bên trên hoặc đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.