Giới thiệu | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Lãnh đạo Trung tâm

11:11 | 09-04-2017
Giám đốc: PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh Phó giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Đức Trọng Đội ngũ nghiên cứu TS. Lê Thị Nghệ; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp TS. Đặng Hoàng Giang; chuyên ngành Kinh tế phát triển CN. Trần Ngọc Nhẫn, chuyên ngành Luật KS. Nguyễn Đức Trị, chuyên ngành Phân tích thông tin; ThS. Tăng Thế Cường, chuyên ngành Môi trường; ThS. Cao Thu Anh, chuyên ngành quản trị hành chính CN. Bùi Tố Tâm, chuyên ngành Xử lý thông tin ThS. Vũ Chi Mai, chuyên ngành Kinh tế quốc tế KS. Trần Công Chính, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp. CN. Trần Kim Dung, chuyên ngành Tài chính. Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng đề tài, dự án, CECODES mời các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các cán bộ quản lý tham gia, nhằm đảm bảo ... Readmore

Hội đồng Trung tâm

11:10 | 09-04-2017
1. CN. Phạm Thị Khanh, Phó Ban Tổ chức Tập đoàn VINASHIN, Chủ tịch 2. PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc CECODES, Uỷ viên 3. PGS. TS. Nguyễn Đức Trọng, Chủ nhiệm Khoa Đại học Công đoàn; Uỷ viên 4. TS. Nguyễn Đình Huấn, Ủy viên BCH TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên 5. TS. Lê Thị Nghệ, Uỷ viên 6. CN. Ngô Vân Hoài, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Uỷ viên Readmore

Thành tựu đạt được

10:51 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói ... Readmore

Tầm nhìn sứ mệnh

10:46 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói ... Readmore

Lịch sử hình thành

10:41 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói ... Readmore

Giới thiệu tổng quan

10:38 | 09-04-2017
Được thành lập năm 2007, Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (CECODES) là một tổ chức nghiên cứu tư vấn phi chính phủ, phi vụ lợi, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CECODES có chức năng thực hiện những nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế, bị thiệt thòi. Trung tâm đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và năng lực điều hành theo hướng hài hoà giữa ba thể chế: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội dân sự (XHDS). Thông qua các dự án mang tính thời sự cao, CECODES đang trở thành một tổ chức tiên phong ở Việt Nam thúc đẩy vai trò của xã hội dân sự, nâng cao tiếng nói ... Readmore