Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức quốc tế

Minh Bạch

2010-11: CECODES tham gia nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Dan Mạch và Đại sứ quán Thụy Điển nghiên cứu về các loại hình, và mức độ tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên khảo sát định tính tại 5 tỉnh của quốc gia. Nghiên cứu cũng đưa gia những khuyến nghị nhằm giảm thiểu tham nhũng trong đất đai. Kết quả nghiên cứu được giới thiệu trong đối thoại chống tham nhũng giữa các nhà tài trợ và chính phủ Việt Nam năm 2010.

Xem thêm tại đây.

2010-2011: CECODES cộng tác cùng các tổ chức Hướng tới Minh bạch, DIAL và Live&Learn thực hiện khảo sát và nghiên cứu về tính Liêm chính trong thanh niên. Dự án điều tra hơn 1000 thanh niên và 500 người lớn tại 11 tỉnh trong cả nước. Nghiên cứu đặt tiền đề cho một chương trình quôc tế được tổ chức Minh bạch Quôc tế nhân rộng tại các quốc gia khác.

Xem thêm tại đây.

2008-2010: CECODES cộng tác với Ban Dân chủ và Pháp luật thuộc Uỷ ban Trung yương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, tiến hành dự án mang tên “Phòng chống tham nhũng (PCTN) – Đánh giá thực trạng và xây dựng năng lực PCTN cho các tổ chức XHDS và cộng đồng nông thôn”, thời gian thực hiện trong 3 năm (2008-2010) tại 9 tỉnh, với sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Dự án đã phỏng vấn trực tiếp 900 người dân; phỏng vấn sâu 180 thành viên các tổ chức XHDS; và tổ chức thảo luận nhóm cho 450 người đại diện cán bộ quản lý, các tổ chức XHDS và cộng đồng dân cư tại địa phương. Dựa trên kết quả các cuộc khảo sát trên đây, dự án đã tiến hành phân tích thực trạng, tác động của luật PCTN, những thuận lợi và thách thức của mỗi tỉnh, cũng như trên phạm vi toàn quốc, trong công cuôc PCTN hiện nay ơ Việt Nam

2009: CECODES tham gia vào dự án “Minh bạch trong ngành xây dựng” với tư cách chuyên gia về xã hội dân sự. Dự án do Ngân hàng Thế giới và cơ quan hỗ trợ phát triển Anh (DFID) tài trợ, và do Bộ Xây dựng triển khai.

Other information