Phóng sự ngắn của đoàn Trà Vinh – Bạc Liêu | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

Phóng sự ngắn của đoàn Trà Vinh – Bạc Liêu

Một phóng sự ngắn ghi lại hành trình PAPI 2017.

Phóng sự được thực hiện bởi các thành viên trong đoàn khảo sát Trà Vinh – Bạc Liêu.