PAPI ĐANG BIẾN ĐỔI VỚI XU THẾ NÀO??? | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

PAPI ĐANG BIẾN ĐỔI VỚI XU THẾ NÀO???

PAPI ĐANG BIẾN ĐỔI VỚI XU THẾ NÀO???
Kết quả phân tích dữ liệu PAPI 2017 cho thấy sự tương đồng đáng kể với những đánh giá và nhìn nhận của người dân năm 2016 ở hầu hết các chỉ số lĩnh vực nội dung (xem Biểu đồ 1.1).

Cải thiện được ghi nhận ở năm trong số sáu chỉ số lĩnh vực nội dung, gồm ‘Công khai, minh bạch’, ‘Trách nhiệm giải trình với người dân’, ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, ‘Thủ Tục hành chính công’ và ‘Cung ứng dịch vụ công’, mặc dù mức cải thiện ở từng chỉ số nội dung là khác nhau. Riêng chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ sụt giảm nhẹ so với năm 2016.

Đặc biệt, năm 2017 chứng kiến sự gia tăng về điểm ở chỉ số lĩnh vực ‘Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công’, từ 5,8 điểm năm 2016 lên 6,15 điểm năm 2017. Mức gia tăng này có ý nghĩa và đáng kể bởi nếu so với kết quả năm 2013, thì chỉ số này liên tục giảm qua các năm cho tới 2017 mới có dấu hiệu cải thiện (xem Biểu đồ 1.1a).

Trích nguồn:https://www.facebook.com/papivn/