Lãnh đạo Trung tâm | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Giới thiệu

Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc: PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh
Phó giám đốc: PGS. TS. Nguyễn Đức Trọng

Đội ngũ nghiên cứu

TS. Lê Thị Nghệ; chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
TS. Đặng Hoàng Giang; chuyên ngành Kinh tế phát triển
CN. Trần Ngọc Nhẫn, chuyên ngành Luật
KS. Nguyễn Đức Trị, chuyên ngành Phân tích thông tin;
ThS. Tăng Thế Cường, chuyên ngành Môi trường;
ThS. Cao Thu Anh, chuyên ngành quản trị hành chính
CN. Bùi Tố Tâm, chuyên ngành Xử lý thông tin
ThS. Vũ Chi Mai, chuyên ngành Kinh tế quốc tế
KS. Trần Công Chính, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.
CN. Trần Kim Dung, chuyên ngành Tài chính.

Tuỳ thuộc vào nhu cầu của từng đề tài, dự án, CECODES mời các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà nghiên cứu chuyên ngành, các cán bộ quản lý tham gia, nhằm đảm bảo chất lượng khoa học và hiệu quả thực tiễn cao.