Hội đồng Trung tâm | Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Giới thiệu

Hội đồng Trung tâm

1. CN. Phạm Thị Khanh, Phó Ban Tổ chức Tập đoàn VINASHIN, Chủ tịch
2. PGS. TS. Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc CECODES, Uỷ viên
3. PGS. TS. Nguyễn Đức Trọng, Chủ nhiệm Khoa Đại học Công đoàn; Uỷ viên
4. TS. Nguyễn Đình Huấn, Ủy viên BCH TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên
5. TS. Lê Thị Nghệ, Uỷ viên
6. CN. Ngô Vân Hoài, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Uỷ viên