(Tiếng Việt) PAPI 2017: HẦU HẾT CÁC CHỈ SỐ ĐỀU TĂNG VÀ NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI | Center for Community Support Development Studies