Center Activities | Center for Community Support Development Studies

Center Activities

(Tiếng Việt) HÍ HỌA: KHI NGƯỜI VIỆT CHAI LỲ VỚI THAM NHŨNG

03:24 | 06-06-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) THÂN QUEN BAO NHIÊU MỚI LÀ ĐỦ ĐỂ XIN VIỆC TRONG KHU VỰC CÔNG

03:21 | 06-06-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) DỮ LIỆU PAPI ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

03:13 | 06-06-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) NHỮNG ĐỘNG LỰC NÀO THÚC ĐẨY PAPI TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN?

09:42 | 25-05-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) PAPI ĐANG BIẾN ĐỔI VỚI XU THẾ NÀO???

09:10 | 23-05-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

08:59 | 10-05-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) SO SÁNH PAPI 2️016 với PAPI 2017

01:39 | 16-04-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) PAPI 2017 – TA CÒN TRẺ LÀ TA CỨ ĐI-PHẦN THI ẢNH

02:25 | 22-03-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore

(Tiếng Việt) PAPI 2017 – TA CÒN TRẺ LÀ TA CỨ ĐI-PHẦN THI ẢNH

02:13 | 22-03-2018
Sorry, this entry is only available in Vietnamese. Readmore