Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

Tin tức hoạt động của trung tâm

NHÌN CỤ THỂ VÀO CHỈ SỐ PAPI 2017 TẠI HÀ NỘI

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 được công bố cho thấy: Tổng điểm các chỉ số của TP Hà Nội đạt 34.63 điểm, trong đó, có 5/6 nội dung cao hơn năm 2016 và nằm trong số tỉnh, thành phố có mức độ tăng điểm tổng hợp cao nhất so với năm 2016… Tuy nhiên, hiện tại, TP Hà Nội vẫn nằm trong nhóm thấp điểm nhất của cả nước. Để nâng chỉ số PAPI, cần quyết tâm lớn của các cấp chính quyền.

TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 69/KH-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố năm 2018. Trong đó, thành phố tập trung nâng cao cả 6 chỉ số nội dung của PAPI; phấn đấu chỉ số PAPI năm 2018 xếp ở nhóm trung bình của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để đạt mục tiêu đó, nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành kế hoạch về nội dung này. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, tin tưởng rằng, TP Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Trích: Báo cáo PAPI 2017 và Báo Hà Nội Mới (http://hanoimoi.com.vn/…/…/899680/quyet-tam-nang-chi-so-papi)

Trích nguồn: https://www.facebook.com/papivn